LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne OJ C , In force. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost. Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Unija vzpostavi notranji trg.

Author:Dugal Goltirr
Country:Colombia
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):25 February 2004
Pages:205
PDF File Size:1.86 Mb
ePub File Size:7.12 Mb
ISBN:156-5-68210-870-6
Downloads:9708
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakacageLizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne OJ C , In force. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost. Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Unija vzpostavi notranji trg. Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo. Izvoli predsednika Komisije.

Ne opravlja zakonodajne funkcije. Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi. Visoki predstavnik vodi skupno zunanjo in varnostno politiko Unije. Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko. Visoki predstavnik je eden od podpredsednikov Komisije. Skrbi za doslednost zunanjega delovanja Unije. Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki.

Sklepi iz odstavka Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb. Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb. Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom. Med drugim imajo:.

Doda se nov odstavek:. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Ta naslov vsebuje naslednja poglavja:. Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije.

Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:. Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:.

Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Te naloge lahko zajemajo:. Posebni postopek iz drugega in tretjega pododstavka se ne uporablja za akte, ki pomenijo nadgradnjo schengenskega pravnega reda. Vstavi se nov peti del. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1.

Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Obvesti se Evropski parlament. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke sestavljajo Evropski sistem centralnih bank ESCB.

Evropska centralna banka je pravna oseba. Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Po rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije.

Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lastno pobudo. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki opravljata svetovalno funkcijo. Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu. Doda se nov drugi pododstavek:. Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka.

Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta. Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven. Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije. Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom.

Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema. Komisija sodeluje na sestankih. Med 1. Do Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:.

Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji , ki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom;. Skip to main content. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. EU case-law Case-law Digital reports Directory of case-law.

Quick search. Need more search options? Use the Advanced search. Help Print this page. Expand all Collapse all.

Title and reference. Languages, formats and link to OJ. Official Journal. Multilingual display. Authentic language. Miscellaneous information. Relationship between documents. Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov.

Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro. Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Mandat Komisije je pet let. Visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve. Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete. Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven. Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete. Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju. Eesti Vabariigi Presidendi nimel. Per il Presidente della Repubblica italiana. Lietuvos Respublikos Prezidento vardu. Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za predsednika Republike Slovenije. Za prezidenta Slovenskej republiky.

Corrected by. Institucije Unije so: —. Predsednik Evropskega sveta: a. Predsednik Komisije: a. Med drugim imajo: a. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Poglavje Unija oblikuje politiko, da bi: a. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: a.

FERNAN CABALLERO LA GAVIOTA PDF

EUR-Lex Access to European Union law

.

DEALOGIC IPO STATISTICS FILETYPE PDF

.

INTRODUCCION AL CUERPO HUMANO TORTORA PDF

.

DESHIDRATACION ISOTONICA PDF

.

Related Articles