ARISTOTEL USTAV ATINSKI PDF

This dimension is shown through the day-to-day life of Ivan Ilyich with doctors, family members, friends and work colleagues. With this objective in mind, the to,sti should be immediately accessible or understandable and familiar; have rolsti simple and convincing story; be written in language without verbal refinements, whichflowswell. Key words Long-term illness; Literature; Health care. Firstly, we are not concerned with developing a literary or critical analysis, of breaking down or separating constitutive elements of a text to better understand its literary aspects or judge the aesthetic principals and standards of taste of a certain era.

Author:Jugor Braramar
Country:Mozambique
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):16 February 2017
Pages:338
PDF File Size:16.83 Mb
ePub File Size:16.51 Mb
ISBN:721-2-63565-681-5
Downloads:12846
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJojinnGlavno izdanje toga zbornika jeste izdanje Berlinske akademije: vol. Bekkeri edidit Academia regia borussica, Berolini, , vol. IV Scholia in Aristotelem collegit A.

Brandis, , vol. V Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, Scholiorum in Arist. Supplementum, Index Aristotelicus, fragmente je skupio V. Ne treba paziti koliko je kome godina, nego koliko je pametan. O Sokratovoj neustrax- ivoj postojanosti svedoqi i Platon u jednom svom pismu4.

U Stagiri, grqkoj koloniji na Halkidiku. Aristotel je, dok je jox bio deqak, ostao bez oca. U Heladi tada su bile na glasu dve xkole: Isokratova xkola retorike i Platonova Akademija. Aristotel je prvo uqio kod Isokrata, pa je ubrzo prexao u Akademiju, gde je proveo dvadeset godina8. Sam postaje nastavnik retorike.

Aristotel je u As-u ostao tri godine i bio je jedan od osnivaqa filijale Akademije. Onda kada je Filip preminuo i kada se Aleksandar spremao da preuzme vlast, Aristotel se vratio u Atinu, koju nije posetio jox od Platonove sm- rti U Atini, oko Aristotel je osnovao svoju xkolu pod imenom Likej. Go- dine, pro-makedonska vlada u Atini je zbaqena sa vlasti. Tamo je i umro godine Rukopisi 2.

Za velike novce kupio ih je Ovim bi izvor pomenutim katalozima Aristotelovih spisa bio Hermip, aleksandrijski peripatetiqar. Treba pomenuti i popis menagiski i popis peripatetiqara Ptolemeja. Mitsubishi asa installation problem. Podela Aristotelovih spisa Peripatetiqari podelili su Aristotelove spise u tri vrste: 1. Kolekcija nauqnog materijala i kritiqki izvodi hipomnematiqki i sina- gogiqki spisi , od kojih nam je poznato oko naslova.

Saquvani spisi mogu se podeliti na ove skupine: 3. Logiqki spisi. Analitika posterior o dokazu i definiciji. Meteorologija poreklo kometa, vremena, katastrofa. Botanika 3. Psiholoxki spisi. Filozofski spisi. Metafizika 3. Etiqki, politiqki i ekonomski. Etika Eudemova. Etika velika. Estetiqki spisi. Retorika filosofija besednixtva. Poetika tragedija, epska poezija. Ovom zbirkom se prvi put koristi sam Aristotel u svom delu Politika. Ovi papirusi se danas nalaze u egipatskom muzeju u Berlinu.

Ovi papirusi se quvaju u Britanskom muzeju u Londonu. Ove papiruse od qetiri svitka prvi put je proqitao Englez Frederik G. Ustav razlikuje istorijski i sistematski deo.

Istorijski deo Atinskog us- tava daje popis ustava od najstarijeg doba pa do Aristotelova vremena. I demokratska reakcija, rekapitulacija qitavog Atinskog ustava. Sistematski deo nas upoznaje sa Atinom Aristotelovog doba i kao izvore ko- risti neposredno iskustvo. Bilo je trista sudaca i svi krivci su bili izgnani iz grada, a potom je grad oqistio Epimenid? Pisac, zatim, pripoveda o Atini u vremenu pre Drakona. Smatra se da su arhonti nastali za vreme Medonta ili Akasta. Tesmoteti su birani na godinu dana.

Sedixte arhonta basileusa je Bukoleja, arhonta u pritaneju, a polemarha u Epilikeji. Za vreme Drakona politiqka prava su imali svi oni koji su mogli nabaviti bojnu opremu. Solonovi zakoni su zapisani na kamenim piramidama. Solon je ukinuo ropstvo za dug.

Drakonove odredbe su prestale da postoje, izuzev onih vezanih za ubistvo. Za devet arhonata svaka od qetiri file predlagala je po deset kandidata. Jedna fila delila se na tri tritije i dvanaest naukrarija. Na qelu naukrarije nalazio se naukrar.

Sprovevxi svoje zakone, Solon odlazi na 10 godina u Egipat. Pete godine posle Solonovog arhonata dolazi do stranaqkih sukoba, i te go- dine arhont nije biran. Aristotel pixe o okolnostima Pizistratovog dolaska na vlast. To je razlog zbog koga je dugo vladao i zbog koga bi, poxto bi bio proteran, ponovo preuzimao vlast.

Straxnija je bila vlada Pizistratovih naslednika, Pizistratida. Po ubistvu Hiparha, vlast Hipije je postala surova.

Pisac pripoveda o vremenu Klistena. Klisten je qitavo stanovnixtvo podelio na deset teritorijalnih fila. Uvodi se zakon o ostrakizmu. Od vremena Klistenove smrti pratimo razvoj demokratije. Kao rekacija na to jeste reforma Efijalta. Pizistratidi Obnova demokratije Postojalo je deset blagajnika, od kojih je svaka fila davala po jednog, i oni su u stari quvari atinske riznice.

Birani su iz redova prva tri razreda. Prikazuje se idealni ustav Hm malo verovatno. See all 13 rows on www. Kod svakog qoveka treba razlikovati tri dobra:? Svaki od navedenih oblika razlikuje dobru i loxu stranu. Tiranija je pak najgori oblik vladavine. Literatura: —. Aristotle BCE. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.

ALCOHOLICOS ANONIMOS LIBRO AZUL PDF

Aristotel - En C.V

.

HAYS TIMESHEET PDF

Aristotel - Ustav Atinski.pdf

.

CAARS ADHD PDF

.

LAS REGLAS DEL METODO SOCIOLOGICO PDF

.

Related Articles