ANG BUGTONG TIPAN PDF

However, the Magandang Balita Biblia is not a translation of the Good News Bible but only a parallel translation of it. Also, like the tradition of the Good News Bible , some publications features line drawings of Biblical events with a snippet of text. Also, unlike other Tagalog translations, the ' Magandang Balita Biblia' also tried to translate the verse parts of the Bible in verse form, making it more singable when set to music. As there are but a very few translations of the Holy Scriptures in Tagalog , the ' Magandang Balita Biblia' has easily become a very popular version in the Philippines and the Filipino diaspora. Its version of the Psalms was used as the official text of the Catholic Liturgy of the Hours in Tagalog. It is also widely used by those of other denominations in church services and Bible Studies.

Author:Felmaran Voodoogal
Country:Uzbekistan
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):26 February 2011
Pages:494
PDF File Size:14.5 Mb
ePub File Size:8.8 Mb
ISBN:829-5-35889-711-4
Downloads:11691
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FausidaNgayon ay ipinagdiriwang natin ang Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Ito ang nagbubukas sa panahon ng Kuwa Ang salitang ito ay galing sa sinaunang mga kopya ng Gregorian Sacramentary - Roman Missal. Pero hindi ibig sabihin ng salitang "nagmula" ay doon mismo sa araw na yon, sa katunayang "nagsimula" ang tradisyon na paglalagay ng abo noong panahon pa sa lumang tipan.

Sa lumang tipan, matapos ng sapilitang pagsiping ni Amnon sa kanyang kapatid na si Tamar 2 Samuel , naglagay si Tamar ng abo sa ulo, ginawak ang suot niyang mahabang barong may mga manggas at yumaong sumisigaw na nakapatong sa ulo ang kanyang mga kamasy 2 Samuel Eto ay sumisimbulo ng labis na hinagpis sa kasalanan at mga pagkakamali. Sa sulat naman sa Job "Naririnig ko ang tungkol sa iyo, ngunit ngayo'y nakita ka ng aking mga mata.

Pagpapakita na isa sa simbolo ng abo ay pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Tulad din yan ng nakasulat sa Jeremaias At sa Bagong tipan naman, ipinahayag naman sa Mateo na ".. Muli, pagsisihan natin ang ating mga kasalann, Mangumpisal, at ihanda natin ang ating sarili. God Bless You all. Ngayon ay Panibagong Panimula para sa atin. Mga bagong Plano para sa susunod na mga araw at buwan. Ang iba bago sumapit ang Alas Dose bago ang Bagong taon ay hu Ang iba naman sa atin ay nag isip ng "New Years Resolution".

Isama nawa natin sa ating "New Years Resolution" kung papaano natin mapapalakas at mapapaigting ang ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Gumawa at mag-isip ng mga resolusyon patungo sa Kabanalan. Itakwil natin ang mga bagay na masasama at palitan natin ng gawaing patungo sa kabanalan. Sabi nga sa Banal na Kasulatan "Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan.

At magsanay ka sa kabanalan: Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. Nawa maging makabuluhan ang Taon na ito, at sama sama nating paglingkuran at mahalin ng Diyos ng higit pa sa ginawa natin noong mga nakaraang taon. Isa-Isahin naman natin ang mga "Misconceptions" ng iba nating mga kapatid natin tungkol sa Doktrina ng Immaculate Conception.

Una, Wala daw sa Bibliya at ito raw ay Imbentong Aral lamang ng Santo Papa, wala daw ito sa panahon pa ng mga apostoles. Ang sagot dito ay nasa Bibliya at hindi Imbento ang Aral na ito. Sa katunayan, mula pa sa mga sinaunang mga Kristiyano, naniniwala na sila sa Immaculate Conception Tulad nina:.

Pangalawa, tungkol sa Roma "For all have sinned, and fall short of the Glory of God". Ang sagot dito ay ang root word sa salitang Griyego na "pantes is pas", Ang kahulugan ng "pas" sa english ay hindi "every single one" kundi "vast majority", ang ibig sabihin may mga exemption. So ang ibig sabihin ng Roma ay lahat ay nagkakasala ngunit may mga exemptions tulad ni Kristo mismo at mga Anghel. Ang sagot ay may dalawang uri nang pagliligtas sabi ni Blessed John Duns Scotus.

Ang Una ay Preservative. Yan ang ginawa ni Jesus sa kanyang Ina, bago sya magkasala sya ay nilinis at priniserve nya na. Ang Pangalawa ay Curative at itong pagliligtas na ito ay patungkol sa atin, na kahit tayo ay nagkasala, tayo ay muling tinatanggap ng Diyos, pinatatawad nya tayo, tayo ay ginamot.

Ngayon mga Kapatid, nawa itong mga aral na ito ay mapag-aralan, pagnilayan bilang isang mananampalataya. Maraming naliligaw ng landas dahil mahina ang kanilang pananampalataya. Pagnilayan nawa natin hindi laman kung paano madepensahan ang mga tanong ng ibang mga kapatid natin, kundi papano natin maisasabuhay ang mga aral na ito. Malugod nyang sinunod ang mga habilin sa kanya. Malugod nyang tinanggap ang DIyos ng walang alinlangan.

Nawa ang Bawat isa sa atin ay maging kaugali ni Maria. Na sa bawat daang darating, ano mang pagsubok sa buhay natin tanggapin ang hamon ng Diyos sa atin. Handa nating tanggapin si Jesus sa Puso natin. At dahil dito, sya iniligtas na mula sa kasalanang mana. May mga iba't ibang ibinabato sa atin ng ibang sekta patungkol sa Doktrina ng Immaculate Conception:. Pangatlo,ang sabi sa Lukas "ang aking espiritu'y nagagalak sa DIyos na aking Tagapagligtas" Kung walang kasalanan si Maria, bakit kailangan pa nya ng Tagapagligtas?

Ngayon para sa mga kasagutan ng mga "mis-conception" na yan, alamin muna natin ang kahulugan ng Kabanalan ng ating Panginoon. Tandaan natin na si Jesu-Kristo ay Diyos na Totoo. At, kung ikaw ay Diyos, nais mo bang ipanganak ng isang babaeng makasalanan? Syempre hindi. Basahin natin ang Isaias Huwag kayong hihipo ng anumang bagay na ipinagbabawal. Manatili kayong malinis at kayo ay mag-alisan.

Ngayon, dahil si Maria ay pinili dapat sya ang Lubos na Malinis, ang Kalinis-linisan. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, Sumasaiyo ang Panginoon" Lukas Sa Orihinal na teksto sa Wikang Griyego ay ganto natin mababasa "Chaire,kecharitomene, ho kurios meta sou".

Mababasa natin ang salitang "kecharitomene" o sa english ay "Ful of Grace". At kapag Puno ng Grasya ang isang Tao, wala ng puwang ang Kasalanan sa kanya. At ang salitang "kecharitomene" ay isang beses lang nabanggit sa Bibliya, at tanging kay Maria lang ginamit. Kindly Like the Their page www.

Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang "Immaculate Conception" o ang " Kalinis-linisan paglilihi ni Maria". Eto ay napakahalagang araw sa ating mga Kristiyano sapagkat dito naganap ang Paglilihi ni Maria sa ating tagapag-ligtas na si Jesu-Kristo.

Ang araw na ito ay "Day of Obligattion" kaya tayong lahat ay inaanyayahang magsimba. Maraming mga "Mis-Conceptions" pagdating sa Doktinang eto. Marami sa mga kapatid natin na Lagi nilang dinudugtong ang :Virgin Birth" ni Maria sa aral na ito.

Eto ay mga Maling Pang-unawa sa totoong aral ng Doktrinang ito. Ang Immaculate Conception ay ang paglilihi ni Maria sa normal na Paraan, Paglilihi na walang bahid o katiting na kasalanang orihinal. Para mas maintindihan natin ang paksang ito, Umpisahan natin sa kung ano ang Pangunahin Plano ng Diyos sa atin. Ano nga ba? Basahin natin ang Efeso MBB. Dahil sa pag-ibig ng Diyos," Efeso Yan ang Orihinal na Plano ng DIyos sa atin, na tayo ay maging banal at walang halong kapintasan.

Tayo ay inihanda nya at pinili simula pa ng umpisa. Dahil sa pagakakasala na ito, pinarusahan sila ng Diyos at isinumpa nya ang Ahas o ang Diyablong naging dahilan ng kanilang pagkakasala. Basahin natin ang Libro ng Genesis:. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw" Genesis Isinumpa nya ang ahas,at ang sumpa na ito ay may kalakip na Plano ng Diyos na Kaligtasan. Dahil sa pagkakasala ng tao, binigyan nya nang kaparusahan ang Diyablo na ito, magkakaroon sya ng kaaway na binhi at ang binhi na ito ay Plano ng DIyos sa atin na Kaligtasan na si Jesu-Kristo.

At ang babae na tinutukoy sa berso na yan ay walang iba kundi ang ating Pinakmamahal na Ina na si Maria. Ngayon, ating isipin, kung nagkasala nga si Maria, magiging kaaway ba nya ang ahas na ito?

Word made flesh, Jesus Christ, The mediator and fullness of Revelation. He, being the only-begotten Son of God made man, is the perfect and definitive Word of the Father.

In the sending of the Son and the Gift of the Spirit, Revelation is now fully complete, although the faith of the Church must gradually grasp its full significance over the course of centuries. Basahin muna natin ang Ebanghelyo ni San Juan:. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya… At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama , na puspos ng biyaya at katotohanan.

Juan , Basahin natin ang Hebreo Ngunit nitong mga huling araw, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kaniyang Anak. Nilikha ng Diyos ang mga kapanahunan. Hebreo Walang nakasulat na ibang pangalan sa talatang yan na ibang pangalan kung hindi si Jesu-Kristo lang.

Muli, mga kapatid, Itinuturo ng ating Katesismo ang Walang hanggang Pag-Ibig ng Diyos sa atin, mula sa kanyang tabi, isinugo nya ang Kanyang Bugtong na Anak upang tayo ay iligtas. Nawa, sa lahat ating gagawin ay lagi natin syang pasalamatan at humingi ng kapatawaran.

Ito ay gaganapin sa Martes, November 6, , sa ganap na ng gabi With Basha Venn Cermence Fr. Rey An Yatco. Sama-sama po nating dasalin ang Oratio Imperata para sa Bagyo.

Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punongkahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Hesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos?

Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, anupa't umalsa ang buong masa.

1738 AENT PDF

Meaning of Bagong Tipan

Account Options Mag-sign in. Mga Kategorya. Mga nangungunang chart. Mga bagong release. Idagdag sa Wishlist. Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate? Isalin pabalik sa Ingles Estados Unidos ang paglalarawan Isalin.

KOLAK OF THE WEREBEASTS PDF

Magandang Balita Biblia

.

LUXMAN R2050 PDF

.

Related Articles